דו"ח הוועדה


דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי השיקום

דו"ח הוועדה - 26.12.10

03-7449085 טלפון
03-7449092 :פקס
61073 תל-אביב 7403 ת"ד