פעילות הוועדה

הוועדה החלה לפעול יומיים לאחר קבלת כתבי המינוי, ביום 26 נובמבר 2009.

הנושאים שהוועדה דנה בהם:

העקרונות על פיהם תפעל הוועדה בששת החודשים הקרובים.

 

1. פומביות הדיונים - הוועדה החליטה כי דיוניה יתקיימו בדלתיים פתוחות, כאשר הציבור הרחב יוכל להגיע לאולם הדיונים של הוועדה ולצפות בהופעת הגורמים השונים בפנייה. דיוני הוועדה הפומביים יתקיימו מדי יום חמישי במרכז רבין בתל אביב, (למעט מקרים הנוגעים לצנעת הפרט, או במקרים מיוחדים בהם תחליט הוועדה לקיים את הדיון בדלתיים סגורות).

2. מועד תחולת המלצותיה - הוועדה תדון בנושא, היא נוטה שלא לקבל החלטות בעלות משמעות רטרואקטיבית, אלא אך ורק החלטות שתוקפן יהיה מכאן ואילך.

3. פנייה לציבור - הוועדה תצא בקריאה לכל המעוניינים להביא בפני הוועדה מסמכים או כל חומר אחר, או המעוניינים להופיע בפניה, להעביר אליה בקשה מנומקת במהלך החודש הקרוב (בתאריך 1 בדצמ' 2009 פורסמה בעיתונות ההודעה לציבור).

4. פרסום פרוטוקולים - הוועדה הקימה אתר אינטרנט בו ניתן לצפות בפרוטוקולי הדיונים של אלו שהופיעו לפני הוועדה, בהודעות הוועדה לציבור ובדו"ח הוועדה והמלצותיה, בכתובת:
www.vaadatgoren.gov.il


03-7449085 טלפון
03-7449092 :פקס
61073 תל-אביב 7403 ת"ד