כתב מינוי

 

 


 

החלטת הממשלה מס' 198

 החלטה מס. 198 של הממשלה מיום 12.05.2009
 הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
 
 
 נושא ההחלטה:     התייעלות באגפי השיקום של משרד הביטחון
 מחליטים:                1.  
להטיל על ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר להקים ועדה ציבורית,
                                  בראשות שופט בדימוס, שחבריה יהיו, בין השאר: אנשי ציבור מתחום האקדמיה,
                                  איש ציבור מתחום הכלכלה, ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי (להלן - הוועדה 
                                  הציבורית). נציג משרד הביטחון ונציג משרד האוצר ישמשו כמשקיפים בוועדה.
                                  הוועדה הציבורית תוקם בתוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

                                  תפקידי הוועדה הציבורית יהיו לבחון אמות מידה לזכאות לסיוע באגף שיקום נכים
                                  ובאגף משפחות והנצחה (להלן ביחד - אגפי השיקום), כך שהרכב האוכלוסייה
                                  המטופלת באגפי השיקום יבטא את מחוייבות המדינה למי שנפגע בפעילות
                                  ביטחונית בשליחותה, במטרה להביא לייעול בפעילות מערכת השיקום ולאיתור
                                  מקורות לחיסכון תקציבי ובכפוף למסגרת התקציב הקיימת המיועדת לאגפי 
                                  השיקום. במסגרת הבחינה כאמור, תבחן הוועדה, בין היתר, את אלה: 

                                            א. מכלול אמות המידה והקריטריונים שלפיהם מוכרים זכאי אגפי השיקום
                                                תוך יצירת הבחנה בין אוכלוסיות שונות בהתאם לאופי האירוע שגרם
                                                לפגיעה ותוך מתן עדיפות לזכאות לנפגעים מפעילות בעלת אופי מבצעי.
                                           ב.  הרחבת התנאים אשר בהתקיימם יהיו מצטרפים חדשים זכאים לקבלת
                                                מענק חד-פעמי במקום קבלת תגמולים והטבות אחרות.

                             2.  לקבוע כי המלצות הוועדה הציבורית יוגשו לממשלה תוך 6 חודשים מיום תחילת
                                  עבודתה של הוועדה וכי הממשלה תקיים בהן דיון תוך 30 ימים מיום הגשתן. 
 
 
                הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.

03-7449085 טלפון
03-7449092 :פקס
61073 תל-אביב 7403 ת"ד