ביום 12 במאי 2009 החליטה ממשלת ישראל, למנות ועדה ציבורית לבחינת זכאות לסיוע מאגפי השיקום
של משרד הביטחון: (אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה)א


כחברי הוועדה נתמנו:
  • השופט (בדימוס) אורי גורן - יושב ראש הוועדה
  • שופט (בדימוס) דר' גבריאל קלינג
  • גברת אסתר דומיניסיני
  • פרופ' יוסי תמיר
  • פרופ' ערן דולב
  • מר אביגדור קהלני
  • מר עוזי לויהסמכויות שהוענקו לוועדה בכתב המינוי כדלקמן:

הוועדה תבדוק ותקבע מסקנות וכן תגיש המלצות ככל שתמצא לנכון, במטרה להביא לייעול וחסכון במערכת השיקום, במסגרת התקציב הקיים לאגפי השיקום במשרד הביטחון (אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה).

בין היתר תבדוק הוועדה את אלה:

א.     אמות המידה והקריטריונים שלפיהם תינתן הכרה על פי הדין ע"י קציני התגמולים באגפי השיקום האמורים, תוך חתירה ליצור אבחנה בין מי שנפגעו במהלך שירותם אגב פעילות בעלת אופי מבצעי לבין נפגעים אחרים.

 

ב.   הרחבת התנאים אשר בהתקיימם ניתן יהיה לשלם לזכאים החדשים מענק חד פעמי במקום ותגמולים והטבות אחרות.

 

ג.      הקריטריונים לעניין הזכאות לרכב רפואי.   

בהתאם לכתב המינוי החליטה הוועדה להתייחס במסקנותיה והמלצותיה גם לבחינת הזכאות של הגופים הנוספים (מעבר לזכאי צה"ל) וכן, למועד תחולת המלצותיה.הוועדה הגישה בתאריך 26 דצמבר 2010 את המלצותיה לראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון (הדו"ח המלא מפורסם באתר זה).
03-7449085 טלפון
03-7449092 :פקס
61073 תל-אביב 7403 ת"ד